هزينه پنل پيامك

هر پيام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پيامك حسب تعداد حروف( ممكن است متشكل پنل پيامك از يك يا چند پيامك باشد. هر Part معادل يك پيامك در پنل پيامك پيام ميباشد. بيشينه تعداد كاراكترها در Part اول ۷0 كاراكتر، از Part دوم به بعد ۶۶ كاراكتر و در كل پيام ۶40 پنل پيامك كاراكتر است. 2-2 هزينه ارسال پيامك بر اساس قيمت اعالمشده توسط شركت پشتيبان، تعداد  پنل پيامك پيامك موردنياز اعالمشده و طول پيامك ارسالي محاسبه ميگردد. 2-3 پسسس از ايجسساد حسسساب پنل پيامك كسساربري، كسساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پيامكهاي ارساليبه هر حساب كاربري ايجاد شده در سامانه، خط يا خطوطي جهت ارسال پيامك تخصيص داده ميشود. خطهاي اختصاصي از دو نوع خدماتي و تبليغاتي ميباشند. 3-1 خطوط پنل پيامك تبليغاتي، خطوطي هستند كه پيامكهاي ارسالي از آنها به شمارههايي كه دريافت پيامك تبليغاتي را غير  پنل پيامك فعال كردهاند، تحويل داده نميشود. ارسال پيامكهاي تبليغاتي )مانند اطالع رساني درمورد برگزاري همايشها، پنل پيامك دعوتنامه كنفرانسها و ...( و تجاري ) مانند برگزاري دوره يا كارگاه آموزشي با ذكر هزينه ثبت نام و ...(، تنها از طريق اين خطوط امكان پذير است. 3-2 خطوط خدماتي، خطوطي هستند كه صرفاً جهت ارسال پيامك به پنل پيامك شمارهاي خاص و بهمنظور اطالعرساني مورداستفاده قرار ميگيرد و ارسال پيامك با استفاده از اين خطوط پنل پيامك بهتمامي مشتركين حتي كسانيكه دريافت پيامكهاي تبليغاتي را غيرفعال كردهاند نيز، امكانپذير است. پنل پيامك ولي ارسال پيامكهاي تبليغاتي و تجاري از خطوط خدماتي مجاز يست و تخطي از اين امر شامل جريمه هاي  پنل پيامك سنگين مالي )000،000،000،1 ريال و بيشتر، با توجه به متن و تعداد پيامكهاي ارسالشده( از سوي همراه اول پنل پيامك ميشود كه پرداخت جريمه بر عهده واحد متخطي ميباشد.  و مانده اعتبار، در سامانه مشاهده كند. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۸:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چاپ تراكت

تراكت در ظاهر ، تبليغاتي ساده و  چاپ تراكت پيش پا افتاده است و جزو اولين تبليغات محلي مي باشد ولي تراكت طلايي واقعا به اين سادگي ها هم  چاپ تراكت نيست. نكاتي طلايي دارد كه مي تواند ما را به نتيجه مطلوب برساند. براي نوشتن يك تراكت طلايي بايد نكات چاپ تراكت زيادي را مدنظر قرار داد. تراكت طلايي بايد جوري باشد تا بتواند در ابتدا، دستان مخاطب را هدف قرار دهد چاپ تراكت و در دستانش قرار بگيرد و بعد از آن، روي ذهنش اثر بگذارد. به نكات زير توجه كنيد و آن ها را به كار چاپ تراكت ببنديد :  ۱٫بدانيد واقعا چه چيزي را مي خواهيد به مخاطب خود انتقال دهيد و مي خواهيد مخاطب شما  چاپ تراكت چه چيزي را در مورد كسب و كار و محصول يا خدمات شما بداند.تعداد حروف در هر سطر بهتر است چاپ تراكت بين ۳۵ تا ۵۵ حرف باشد. كمتر از آن اثرگذار نيست و بيشتر از آن نيز مخاطب را خسته مي كند از اين رو فاصله چاپ تراكت بين كلمات را نيز مناسب در نظر بگيريد. سعي كنيد در هر سطر بيشتر از ۱۲ كلمه نباشد. اينجوري راحت چاپ تراكت تر پيام خود را به مخاطب منتقل مي كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مطالعات انتخاب معيار يك هتل براي رزرو

مطالعات زيادي در زمينهي معيارهاي انتخاب هتل براي رزرو هتل مسافراني كه اقدام به سفر كـاري يـا تفريحـي مـيكننـد، انجامشده است. موقعيت مكاني رزرو هتل و پاكيزگي هتل براي رزرو هتل كساني كه در سفر كاري هستند، رزرو هتل از معيارهـاي اصـلي اسـت. حـال آنكه ايمني، موارد شخصي و هزينهي رزرو هتل اقامت براي گردشگراني كه قصد گذران رزرو هتل اوقات فراغت را دارند، از اهميت بيشـتري در سال 1990 بيان كرد كه رزرو هتل پاكيزگي و راحتي تختخواب و كيفيـت 5 برخوردار  رزرو هتل است (1992, al et & Ananth .(تانينكز حولهها، مهمترين سنجههاي مورد نظر مسافرانِ كاريِ مهمـانِ هتـلهـا هسـتند (1990, Taninecz .(از سـوي ديگـر، و ديگران در سال 1993 ،موقعيت مكاني  هتل را مهـمتـرين عامـل بـراي مسـافران  رزرو هتل كـاري اعـلام كردنـد. 6 مك كليري گردشگران تفريحي، اهميت بيشتري به هزينهي اقامت ميدهند (1993, al et & McCleary .( و ديگران، كيفيت خدمات  رزرو هتل هتل و برخورد كاركنان هتل بـا مهمانـان را بـراي مسـافران تفريحـي واجـد 7 پاراسورمن اهميت دانستهاند (1988, al et & Parasuraman .(اين نتايج، در پژوهشهاي آينده نيز تأييد شده اسـت  گروهي از رزرو هتل پژوهشگران، امنيـت هتـل را مهـمتـرين معيـار انتخاب هتل برشمردهاند (1994, al et & Clow; 1993, Marshall .(همچنين، مطالعات رزرو هتل بسياري، بـه اهميـت رويكـرد كاركنان و متصديان هتلها در برابر گردشگران تأكيد كردهاند (2009, Min-Chun .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷:۵۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

امكانات لازم براي رزرو يك هتل

داراي دوش در اتاق و همچنين رزرو هتل رستوران بهعنوان امكانات اوليه باشد (2007, Chen and Clark ،(تعداد هتلهاي واجـد شرايط به كمتر رزرو هتل از سي مورد كاهش يافت. به بيان ديگر، گردشگراني مد نظر هستند كـه هتـل را بـا برنامـهي قبلـي و بـا  رزرو هتل دستكم كلاس متوسط انتخاب ميكنند. بيشتر هتلهاي واجد شرايط، در مناطق رزرو هتل مركزي تهران (اطراف خيابان انقلاب و امتداد خيابان طالقاني) قرار دارند. اگرچه، رزرو هتل هتلهاي لوكس تهران در مناطق ديگري هستند و رزرو هتل نبايد از نظر دور مـيماندنـد، بنابراين هتلهاي واجد اهميتي كه خارج از اين مناطق بودند، رزرو هتل مانند هما، لاله، بزرگ فرودسي، سيمرغ و هتلهـاي ديگـر همتراز نيز، مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنين برخي هتلها از فاقد فضاي لابـي بـراي تعامـل بـا گردشـگران هسـتند و درعمل، دسترسي به گردشگران در آنها مشكلتر است.  رزرو هتل با بررسي پراكندگي جغرافيايي رزرو هتل و شرايط هتلها، پانزده هتل تهران براي  رزرو هتل آمارگيري بيش از 250 گردشگر انتخاب رزرو هتل شدند كه از اين ميان، مسئولان سه هتـل بـهدلايـل نامشـخّص، اجـازهي تعامل با گردشگران را به ما ندادند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گردشگران و هزينه اقامت

طبقه بندي نهايي رزرو هتل عوامل به دست آمده، دربرگيرندهي نتايج مفيد و اثربخشي است. گردشگري كه ميخواهد هزينهي اقامت  در هتلي را پرداخت كند، دو مورد اساسي را در انديشه دارد، نخست اينكه موقعيتي براي تفريح، گردش رزرو هتل و آرامـش داشـته باشد و دوم، در هنگام اقامت رزرو هتل ، از امكانات و خدمات داخل هتل به گونه ي رزرو هتل مطلوبي بهرهمند رزرو هتل شود. به بيـان ديگـر، گردشـگر علاقه مند است كه در تمام دورهي سفر، چه در زمان گردش و چه در رزرو هتل زمان اقامت در هتل و استراحت، وضعيت مناسبي از لحاظ امكانات داخلي و همچنين، محيط پيراموني رزرو هتل داشته باشد و ديدگاه خود را دربارهي هتـل، بـر مبنـاي ايـن دو عامـل كليدي بههمراه هزينههاي مترتب رزرو هتل بر اقامت، ارائه ميكند. اين موضوع بيان ميدارد كه مديران هتلها بهتنهايي نميتوانند زمينه ي رضايت رزرو هتل گردشگران را فراهم كنند؛ چرا كه گردشگر، به مواردي خارج از هتل نيز توجه دارد. مواردي كه از سـوي گردشگران رزرو هتل مهم ارزيابي شدهاند، راهنماي مناسبي براي مديران هتلها بوده و ميتوانند اين موارد را بهصورت دورهاي رزرو هتل يـا رزرو هتل پيدرپي مورد ارزيابي قرار دهند. براي نمونه، وجود پاركينگ خودرو از ديد گردشگران مهم است؛ يعني مـديران هتـلهـا بايد نسبت به ساخت يا گسترش پاركينگ خودرو اقدام كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اراده رزرو هتل

هر عمل ارادي كه انسان رزرو هتل انجام ميدهد، نتيجهي يك تصميم است و در فرايند تصميمگيري، معيارهاي متعـددي دخيـل هستند. رزرو هتل يكي از تصميمهاي مهمي كه گردشگران اتّخاذ ميكننـد، انتخـاب هتـل محـلِّ اقامـت اسـت.  رزرو هتل بـه بيـان رزرو هتل ديگـر،گردشگران با توجه به مواردي، هتل محلِّ اقامت خود را انتخاب ميكنند. يكي از اهـداف مهـمِّ پـژوهش رزرو هتل حاضـر، تعيـين معيارهاي انتخاب هتل از ديدگاه گردشگرانِ خواستارِ اقامت در هتلهاي تهران است. شناسايي رزرو هتل معيارهـاي انتخـاب هتـلميتواند به مديران هتلها و مسئولان دستاندركار ياري رساند تا بر اساس ديدگاههاي رزرو هتل مشتريان مستقيم هتلها و مـدلي مدو، در بهبود كيفيت هتلداري و تصميمگيريهاي صحيح براي توسعهي اين صنعت، تـلاش بيشـتري انجـام دهنـد.علاوهبرآن، يافتههاي پژوهش حاضر، ميتوانند زمينهساز رزرو هتل پژوهشهايي در مورد ارزيابي كيفي هر يك از هتلهاي تهـران و توسعهي سيستمهاي اطلاعاتي لازم، براي شناسايي نيازهاي مشتريان و بهبود كيفـي ارائـهي خـدمات باشـند. در ايـن پژوهش، معيارهاي رزرو هتل شناساييشده براي انتخاب هتل، به زبان منطق فازي نيز ارائه شدهاند. منطق فازي، يك منطـق چنـدارزشي رزرو هتل است كه در آن بهجاي درست يا نادرست، سياه يا سفيد و صفر يا يك، سايههاي نامحدودي از خاكستري بين سياه  رزرو هتل و سفيد وجود دارد رزرو هتل و فواصل بين ديدگاهها نيز در نظر گرفته ميشوند. پديدههاي منطقـي و رياضـي بـر اسـاس مبـاني و اصول رزرو هتل كلاسيك علمي تنها دو حالت دارند: درست يا  رزرو هتل نادرست (2011., al et Sohrabi; 2007, Kasku .(منطـق فـازي به سرشت انديشيدن و تصميمگيري بشر نزديكتر است. انسان همواره، واژهها و گفته هايي رزرو هتل را بر زبان جاري ميسـازد كـه مرزهاي روشني ندارند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

فضاي خدماتي يك هتل

چهارمين عنصر كليدي  رزرو هتل از فضاي خدماتي يك هتل بزرگ رزرو هتل را رختشويخانه و خانه داري است. اين دو فضا مرتبط به هم و بايد رزرو هتل در مجاورت هم قرار داشته باشند، علي رغم اينكه اين فضاها هر كدام داراي مديريت مستقل هستند.ابعاد رزرو هتل و اندازه فضاي لازم براي اين منظورنسبتاً استاندارد است. يعني بين 9/0 تا 3/1 مترمربع  براي هراتاق خواب رزرو هتل در نظر گرفته مي شود. ضروري است كه فضاهاي مربوط به تجهيزات مكانيكي براي بهترين كارآيي،  رزرو هتل نزديك به رختشويخانه ، آشپزخانه و ساير بخش هايي كه مصرف انرژي آنها بالا است، قرار داشته باشند. دفاترو رزرو هتل كارگاهها به فضايي حدود 3/0 تا 5/0 مترمربع به ازاي هر اتاق نياز دارند.  به ازاي هر اتاق يك واحد پارك رزرو هتل در نظر گرفته مي شود. يك در ورودي مجاز ازهرخيابان يا كوچه و در صورتي كه طول زمين بيشتر از 20 متر رزرو هتل باشد از دو در ورودي استفاده مي شود.  رزرو هتل حداقل ارتفاع  ورودي پاركينگ 2 متراست.حداقل عرض رزرو هتل رمپ از 20 واحد به بالا 5 متراست.فضاي لازم براي هر پارك  نيز3*5 متر مي باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

فضاهاي ضروري هتل

فضاهاي ضروري در اين بخش رزرو هتل شامل فضاهاي زيراست: -  انبار آذوقه به آشپزخانه اصلي-  آشپزخانه اصلي رزرو هتل به رستورانها-  فضاي رزرو هتل خدمات رساني رزرو هتل به اتاق ها و به آسانسورهاي خدماتي -  آبدارخانه سالن  ضيافات به سالن جشن در طراحي فضاي كاركنان رزرو هتل بايد موارد زير را رعايت كرد:- دفاتر ايمني و ثبت ساعات را در داخل ورودي كاركنان و در نزديكترين رزرو هتل نقطه به آن قرار دهيد.-  امكان كنترل بصري ورودي و راهروي خدماتي اصلي را فراهم نمائيد.-  دفاتر خصوصي رزرو هتل و  رزرو هتل كوچكي براي مصاحبه و مشاوره با كاركنان در نظر گيريد .-  اتاق آموزش براي برگزاري جلسات كاركنان رزرو هتل و يا تدريس و آموزش پيش بيني كنيد .-  فضاهاي جداگانه اي رزرو هتل كه اندازه آنها متناسب با برنامه و شيفت رزرو هتل كاركنان است تامين نمائيد.-  رختكن هاي جداگانه اي براي كاركنان بخش ضيافات در نظر بگيريد .-  رزرو هتل دسترسي هاي جداگانه اي به توالت ها بدون عبور از ميان رختكن طرح نمائيد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

طراحي آشپزخانه هتل

درطراحي آشپزخانه رزرو هتل رستوران بايدرزرو هتل موارد زير رعايت شود: - پيش بيني مسير مستقيم ازانبار آذوقه به محل سرو- اجتناب از تردد رزرو هتل ضربدري و حركت خطي- 6/0مترمربع به ازاي هر صندلي دررستوران- مركزيت قرار دادن فضاها و تجهيزات  رزرو هتل مشترك- 2/0 مترمربع به ازاي هر صندلي در سالن جشنها و ضيافات - 1/0 ترمربع به ازاي هر صندلي در قسمت رزرو هتل صرف نوشيدني ها - 1/0 مترمربع براي هراتاق بايد در نظر گرفته شود. معمولاً يك يا چند رستوران و سالن رزرو هتل صرف نوشيدني، به طور شكيلي به گرد لابي هتل قرار داده مي شوند . اين ضاها و ساير فضاهاي عرضه انواع رزرو هتل مخصوص غذا و نوشيدني، نظير: رستوران هاي رزرو هتل عرضه غذاهاي ويژه ، رستوران روي بام (Rooftop) و رزرو هتل رستوران هاي داراي سبك در دكوراسيون (  Theme Restaurant) ، اماكن فروش غذاهاي آماده، لابي، رزرو هتل پيشخوان عرضه نوشيدني و سالن هاي تفريحاتي، يك طبقه بندي ثانويه و پيچيده تري در فضاهاي  رزرو هتل عمومي تشكيل مي دهند. البته اين اماكن هم ازنظركيفي و هم از نظرخصوصيات آنچنان با هم تفاوت دارند  رزرو هتل كه برنامه ريزي و طراحي هاي هريك بايد به طور مستقل و جدا از ديگري انجام شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۶:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

طراحي فضاي اتاق هتل

طراح بايد مساحت فضاي رزرو هتل اختصاص داده رزرو هتل شده براي اتاقهاي خواب را به حداكثر مقدارممكن و فضاي يركولاسيون و خدمات رزرو هتل ( لابي، آسانسور رزرو هتل خدمه، فضاي مخصوص فروش اجناس و ...) را به حداقل مقدار رزرو هتل برساند .كارآمدترين رزرو هتل تركيب ساختماني آنهايي رزرو هتل مي باشند كه فضاي سيركولاسيون آنها حداقل مقدار ممكنه باشد رزرو هتل.سوئيت اتاق نشيمني است كه رزرو هتل به يك يا چند اتاق خواب مرتبط مي باشد. سوئيتهاي هتل كه حدود رزرو هتل ده درصد از كل اتاقها را اشغال مينمايند رزرو هتل ، معمولاً درطبقات فوقاني برج هتل واقع مي باشند، اما  رزرو هتل در شرايط غيرعادي مي توان آنها را بصورت  رزرو هتل عمودي و درطبقات مجزا قرار داد.  سالن رستوران رزرو هتل متناسب با وضع مهمانخانه رزرو هتل در نظر گرفته مي شود. حداقل سطح لازم به ازاي هر اتاق 2مترمربع مي باشد.در رزرو هتل صورتيكه از مهمانان خارج نيز پذيرايي شود،بايد رزرو هتل داراي دو در ورودي مستقل از خيابان باشد. رزرو هتل حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به رستوران برابر  60% مي رزرو هتل باشد.تعبيه سرويسهاي بهداشتي رزرو هتل مجزاي مردانه و زنانه با فيلترمناسب درمجاورت رزرو هتل سالن رستوران الزامي است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رزرو هتل | ۱۳ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۶:۴۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |